Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
1. Pardavėjas – Juridinis asmuo UAB „Daigeta“, juridinio asmens kodas 302664451, PVM mokėtojo kodas LT100006841710, registracijos adresas Kiškių g. 24-21, LT-45376 Kaunas.
2. Ziburys.com – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.www.ziburys.com.
3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Ziburys.com, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Ziburys.com, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Ziburys.com ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Ziburys.com rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
6. Ziburys.com paskyros – tai Ziburys.com paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Ziburys.com ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
7. Paslaugos – visos Ziburys.com Pirkėjui teikiamos paslaugos.
8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Ziburys.com. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Ziburys.com, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
12. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Daigeta”.
13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Ziburys.com.
14. Administratorius – už Ziburys.com rinkodarą atsakingas asmuo.
15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Ziburys.com taisyklės“.
17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
18. Ziburys.com Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Ziburys.com siūlomomis Paslaugomis.
19. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Ziburys.com Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Ziburys.com Paskyroms.
20. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Ziburys.com. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Ziburys.com, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Ziburys.com esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
21. Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Pardavėjo identifikavimo kodas – P8443, įregistravimo data – 2018-03-30.
22. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Ziburys.com yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
23. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Ziburys.com veiksmus prisiregistravęs prie Ziburys.com, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą. Ziburys.com nesaugo ir neapdoroja duomenų susijusių su mokėjimais, tai atlieka trečiosios šalys jei vartotojas joms suteikia tokią teisę.
24. Asmenys, norintys registruotis Ziburys.com, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamajį adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
24.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
24.2. kreiptis į Ziburys.com elektroninio pašto adresu [email protected] dėl Paskyros panaikinimo.
25. Pateikti asmens kodą Ziburys.com iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai užsakant Ziburys.com ar Pardavėjo partnerių prekes, taip pat perkant papildomas paslaugas, reikalaujančias asmens kodo pateikimo (pvz. prekių draudimą, pratęsiant prekės garantiją).
III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
26. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Ziburys.com gali būti tvarkomi veiklos analizės tikslais. Ziburys.com suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Ziburys.com svetainėje arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Ziburys.com būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
27. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 26 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi apie tai informuoti elektroninio pašto žinute, adresu [email protected] arba telefono numeriu +370 699 46924.
28. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Ziburys.com teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
29. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
29.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
29.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
29.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 29.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Ziburys.com pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
29.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
29.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
30. Pirkėjas turi šias teises:
30.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
30.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
30.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu [email protected], telefonu +37069946924 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
30.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Ziburys.com;
30.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 27 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
31. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
32. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Ziburys.com kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
33. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
34. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Ziburys.com paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 38 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 38 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
35. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Ziburys.com būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
36. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Ziburys.com puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
37. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Ziburys.com Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
38. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Ziburys.com vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
39. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Kuršių g. 7, LT 48107 Kaunas, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu [email protected] iš Privatumo politikos 26 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
40. Administruodamas Ziburys.com ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
41. Pirkėjas suteikia teisę Ziburys.com rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Ziburys.com dokumentuose.
42. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Ziburys.com iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Ziburys.com turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
43. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Ziburys.com tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Ziburys.com surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Ziburys.com elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Ziburys.com, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
44. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Ziburys.com elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Ziburys.com neprisiregistravęs, ir gavęs iš Ziburys.com atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Ziburys.com prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Ziburys.com turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
45. Jeigu Ziburys.com abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
46. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Ziburys.com elektroninio pašto adresu [email protected].
V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
47. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Ziburys.com paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Ziburys.com internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Ziburys.com lankomumo statistikos rinkimui]. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Ziburys.com funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.
48. Ziburys.com naudojami šie Slapukai:
48.1. Pirmoji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Ziburys.com, siekiant naudotis Ziburys.com, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapukų tipas: Būtini
Būtini slapukai suteikia pagrindines funkcijas, tokias kaip puslapio naršymas ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

Slapuko pavadinimas Paslaugos teikėjas Paskirtis Galiojimas
wc_cart_hash# WooCommerce Slapukas kaupia informaciją apie krepšelio veiksmus ir padeda „WooCommerce” įskiepiui identifikuoti, kada keičiasi krepšelio duomenys. Sesijai
wc_fragments# WooCommerce Šis slapukas yra naudojamas produktų parsisiuntimo ir (arba) produkto palaikymo užklausų tvarkymui mūsų svetainėje. Sesijai

Slapukų tipas: Statistiniai
Statistikos slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine, anonimiškai kaupdami ir pateikdami informaciją.

Slapuko pavadinimas Paslaugos teikėjas Paskirtis Galiojimas
@@History/@@scroll|#

Google Šis slapukas išsaugo jūsų slinkties vietą istorijoje, kad būtų lengviau naršyti ir pagerinti tinklalapio funkcionalumą Sesijai
_ga
_gat
_gid

Google Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip jūs ir kiti lankytojai naudoja mūsų svetainę, kurią mes naudojame vartotojų elgsenai gerinti. Šie slapukai renka informaciją anonimiškai, pvz. fiksuoja svetainės lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atvyksta į svetainę ar puslapius, kuriuos jie aplankė.
Atsisakyti šių slapukų galite čia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
2 metai
Sesijai
Sesijai

 

Slapukų tipas: Marketingo ir rinkodaros

Rinkodaros slapukai naudojami vartotojų stebėsenai. Jų tikslas yra rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir įdomūs leidėjams bei trečiųjų šalių reklamuotojams.

Slapuko pavadinimas Paslaugos teikėjas Paskirtis Galiojimas
ads/ga-audiences Google Naudoja „Google AdWords”, kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, kurie greičiausiai konvertuosis į klientus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį svetainėse. Sesijai
ads/user-lists/# Google Naudojamas siųsti duomenis į „Google Analytics” apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Sesijai
collect Google Naudojamas siųsti duomenis „Google Analytics” apie lankytojo įrenginį ir elgseną įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesijai
Fr

 

Facebook Šiuos slapukus nustato „Facebook”. Mes naudojame šią paslaugą, norėdami parodyti, kiek kartų mūsų svetainė patiko „Facebook” socialiniame tinkle. „Facebook” taip pat gali naudoti šią informaciją, kad tiksliau atvaizduotų reklaminius skelbimus jų platformoje. 3 mėn
IDE doubleclick Šis slapukas naudojamas reklaminių skelbimų nukreipimui, optimizavimui, atskaitomybei ir priskyrimui. Norėdami atsisakyti spauskite čia. 2 metai
test_cookie doubleclick „DoubleClick” naudoja slapukus, kad skelbimai būtų rodomi trečiųjų šalių tinklalapiuose. „DoubleClick” slapukas pateikia potencialiems klientams tinkamus skelbimus ir renka informaciją apie tai, kaip sąveikauja su šiais skelbimais. Sesijai
tr Facebook „Facebook pixel code” padeda sekti „Facebook” skelbimų konversijas, sustiprinti skelbimus pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams, taip pat pakartotinai rodyti reklamą – asmenims, kurie imasi tam tikrų veiksmų mūsų svetainėje. Sesijai

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. Kovo 30 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 20 punkte numatyta tvarka.